Vedtægter


Her kan du læse foreningens vedtægter.


§ 1 Foreningens navn er Jægerspris Antenneforening.

§ 2 Foreningens interesseområde er Jægerspris, Gerlev og Landerslev.

§ 3 Foreningens formål er at eje/lease og drive fællesantenneanlæg i de under § 2 nævnte områder, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

§ 4 Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan lade sig tilslutte foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsbidrag samt eventuelle ekstra omkostninger. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes af foreningen, skal medlemmets tilslutning til anlægget afbrydes. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

A
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel på www.jp-antenneforening.dk med angivelse af dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen. Advisering sker til medlemmer der er tilmeldt foreningens SMS-service og nyhedsmails. Foreningens reviderede regnskab vil blive offentliggjort på www.jp-antenneforening.dk senest 14 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:

1.Valg af dirigent Valg af stemmetællere
2.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3.Aflæggelse af regnskab
4.Indkomne forslag
5.Fastsættelse af budget, medlems- og tilslutningsbidrag for det kommende år
6.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7.Valg af revisor og revisorsuppleant
8.Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4, skal med navn og medlemsnummer tilstilles formanden senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

B
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til formanden fremsat skriftlig begæring med angivet dagsorden fra mindst 50 medlemmer senest 14 dage efter en sådan begæring er modtaget. Indkaldelse sker via www.jp-antenneforening.dk. Advisering sker til medlemmer der er tilmeldt foreningens SMS-service og nyhedsmails.

§ 6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer der er i restance kan ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for ét medlem og har således én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, for max. 3 medlemmer. Såfremt en husejer lader indføre fælles stik til flere lejligheder i sin ejendom, kan hvert lejemål optages som medlem, for så vidt angår de til fællesstikket tilsluttede lejere.

§ 7 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år på generalforsamlingen vælges 3 og 2 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligtige medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag. I tilfælde af forhøjelser, afgifter/gebyrer, som foreningens medlemmer er uden indflydelse på, er bestyrelsen bemyndiget til at forøge det månedlige medlemsbidrag med de faktiske beløb, indtil næste generalforsamling. Antenneforeningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der kan udbetales vederlag til bestyrelsen efter generalforsamlingens vedtagelse. Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at teleinspektionen er underrettet om, hvem der tegner fællesantenneanlægget.

§ 8 Foreningens regnskabsår er fra den 1.1. til den 31.12. På hvert års generalforsamling fastsættes medlems- og tilslutningsbidrag for det kommende år. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Det reviderede regnskab vil blive offentlig-gjort på www.jp-antenneforening.dk senest 14 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det. Dog skal et sådant kasseeftersyn foretages mindst én gang årligt. Antenneforeningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for et år ad gangen. Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret af revisor senest 14 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtigelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til antenneanlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling.

§ 10 Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Ved fraflytning vil indbetalt tilslutningsbidrag følge ejendommen. Udmeldelse af foreningen berettiger ikke til udbetaling af indbetalte bidrag, opsparet eller noget andet beløb.

§ 11 Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling:

1.Ombygning af anlægget
2.Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening
3.Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 12 Tilslutningsbidrag og andre afgifter, udover det normale månedlige medlemsbidrag, skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens konto i et pengeinstitut valgt af bestyrelsen. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter, med bilag, til levering samtidig med målerapporten indsendes til teleinspektionen.

§ 13 Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Der kan ikke gøres brug af fuldmagter. Såfremt der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende, uanset antallet af fremmødte. På den generalforsamling, hvor foreningens ophør endelig afgøres, vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå afviklingen. Der kan udbetales vederlag til udvalget efter generalforsamlingens bestemmelse. Eventuelt overskud, efter at alt er betalt, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

§ 14 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§ 15 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer på begæring.

§ 16 Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som er nødvendige, på grund af offentlige myndigheders krav, uden at ekstraordinær generalforsamling indkaldes. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

§ 17 Disse vedtægter erstatter vedtægterne vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. februar 1995, den 23. marts 1996, den 24. marts 1997, den 19. marts 1998, den 31. marts 2004, den 26. marts 2008, og den 20. marts 2019

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. marts 2022

Kontakt os

Du kan kontakte formanden på 30 14 16 17

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 50
Man-tors: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00

Følg os på facebook


Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Weekend samt helligdage: 10:00 - 20:00